• Kezdőlap
 • Webáruházakra vonatkozó jogszabályváltozások

Webáruházakra vonatkozó jogszabályváltozások

2016. január

Módosult az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény, amely értelmében az Adatkezelő köteles a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást (eddig 30 nap állt az adatkezelő rendelkezésére).

2015. október

Az adatvédelmi tájékoztatóban szükséges ismertetni a cookie- kezelésükkel kapcsolatos alábbi tudnivalókat:

· pontosan milyen cookie-kat használ

· ki fér hozzá, milyen célból, mennyi ideig

· tájékoztatás, hogy milyen módon lehet részben vagy egészben elfogadni illetve visszautasítani a cookie-kat

· a tájékoztatásnak még az előtt meg kell történnie, hogy cookie-t helyeznénk el a felhasználó eszközén,

2015 Szeptember

A fogyasztóvédelmi törvény számos, a békéltető testületre vonatkozó szabály tekintetében módosult  (2015. évi CXXXVII. törvény).  A törvény értelmében a webáruház köteles a fogyasztót az alábbiakkal kapcsolatban tájékoztatni:

· a székhelyéről

· a panaszügyintézés helyéről (amennyiben ez nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével)

· a panaszkezelés módjáról

· az üzemeltető vállalkozás levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról - amelyeken panaszkezeléssel foglalkoznak

2014. június

Hatályba lép 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, mely a távollevők között kötött szerződésekkel  kapcsolatos törvényi szabályozást tartalmazza. A törvény hatályba lépésével üzleten kívül a  fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatályát veszti. Legfontosabb változások

· Az indoklás nélküli elállási jog 8 munkanapról 14 napra változik;

· A fogyasztó az elállási jogot a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve gyakorolhatja;

· Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének úgy az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik;

· A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget;

· Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket;

· A vállalkozás az általa kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat nem  terheljenek a fogyasztókra;

· A webáruház üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés, vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

· Amennyiben a fogyasztó él a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeltben meghatározott elállási jogával úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni;

[forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14030.pdf]

2014.május

Hatályba lép a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet  mely a szavatossági és jótállási

igények intézésével kapcsolatos törvényi szabályozást tartalmazza. A törvény

hatályba lépésével a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet hatályát veszti.

 • A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. értelmében a fogyasztó kötelessége a szerződés megkötést bizonyítása;
 • A fogyasztó a szerződéskötést a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat  – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - bemutatásával teheti meg.
 • A vállalkozás a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben az alábbiakat köteles a vállakózás rögzíteni:
  1. fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez;
  2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát;
  3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját;
  4. a hiba bejelentésének időpontját;
  5. a hiba leírását;
  6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá;
  7. az (5) [1] bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát;
 • A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti;
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani;
 • Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
 • A vállalkozásnak törekednie kell a tizenöt napon belüli javításra vagy cserére;
 • Kijavításra vagy – a 4. § (5)[2] bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni:

a fogyasztó nevét és címét;

a dolog azonosításához szükséges adatokat;

a dolog átvételének időpontját, továbbá;

azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti;

· Amennyiben a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

· A rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

· Hatályát veszti a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.

[Magyar Közlöny 2014. évi 60. szám]

2014. március

A hatályban lévő új Ptk. az elektronikus úton történő szerződéskötéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatási követelményt határoz meg. Forrás: http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html

Az ÁSZF-ben (Általános Szerződési Feltételek) a vásárlót előzetesen tájékoztatni kell:

· "szerződéskötés technikai lépéseiről" (hogyan, milyen módon tudja a vásárló a terméket megvásárolni, a termék kosárba helyezése, továbbvásárlási lehetőség, szállítási és számlázási adatok megadása, szállítási és fizetési lehetőségek megadása, a rendelés véglegesítése);

· "arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;"

· a szerződés nyelvéről;

· ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

· Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

· azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;

· Az adatbeviteli hibák javítása

· Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása;

· Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya

2014. január

A 2001. évi CVIII. törvény 4. §-nak értelmében a webáruházak számára kötelező

elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon

feltüntetni a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét és elérhetőségét

(telefonszám, e-mail cím).

[Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV#lbj31param]

Ügyfél fiók